Profile Picture

English vs Vietnamese

6 個月前
Tôi có thể dạy tiếng việt.
Can you teach me English?
english

熱門

Profile Picture
Profile PictureFlag葡萄牙語5 小時前
評論: 0回報
Profile Picture
Profile Picture
nancy
Flag中文18 小時前
評論: 0回報
MapProfile Picture
越南語
Flag 越南
12:45 PM (GMT+07:00)
用戶加入時間:: 2018年1月16日