0

English vs Vietnamese

10 個月前
Tôi có thể dạy tiếng việt.
Can you teach me English?
english

熱門

0
Flag英語4 小時前
評論: 1回報
0
Jessica
Flag中文15 小時前
評論: 0回報
0
0
Jeff
Flag英語12 小時前
評論: 1回報
MapProfile Picture
越南語
Flag 越南
6:54 PM (GMT+07:00)
用戶加入時間:: 2018年1月16日