0

English - Vietnamese

9 個月前
Tôi có thể dạy tiếng việt.
Can you teach me English?
vietnamese

熱門

0
Lucía
Flag義大利語19 小時前
評論: 0回報
falso
amigo
amico
spagnolo
italiano
MapProfile Picture
越南語
Flag 越南
6:21 PM (GMT+07:00)
用戶加入時間:: 2018年1月16日