0

English - Vietnamese

1 年前
Tôi có thể dạy tiếng việt.
Can you teach me English?
vietnamese

熱門

0
Eva
Flag西班牙語7 小時前
評論: 4回報
0
Anita
Flag俄語1 天前
評論: 0回報
MapProfile Picture
越南語
Flag 越南
11:02 AM (GMT+07:00)
用戶加入時間:: 2018年1月16日