0
Profile Picture

Word Power [ hand ]

3 年前
มือ / meu = hand

1. มือปืน / meu bpeun = gunman
Ex. เขาเป็นมือปืน
káo bpen meu bpeun
He is a gunman.

2. มือถือ / meu tĕu = cellphone
Ex. คุณมีมือถือไหม
kun mee meu tĕu mái?
Do you have a cellphone?

3. มือเปล่า / meu bplào = barehanded
Ex. เขาจับงู (ด้วย )มือเปล่า
káo jàp ngoo (dûay) meu bplào
He caught a snake barehanded.

4. มืออาชีพ / meu aa-chêep = professional
Ex. เชอรี่ เป็น ครูมืออาชีพ
cher-rêe · bpen · kroo meu aa-chêep
Cherry is a professional teacher.

5. มือสมัครเล่น / meu sà-màk lâyn = amateur
Ex. พวกเรา เป็น นักวิทยุ(มือ)สมัครเล่น
pûak rao bpen nák wít-tá-yú (meu) sà-màk lâyn
We are amateur radio operators.

#LearnThaiEase