0
Profile Picture

Daily Chinese

1 年前
1、这里离机场有多远?
Zhè lǐ lí jī cháng yǒu duō yuǎn?

How far is it from here to the airport?

2、从这里开车到机场大概45分钟。
Còng zhè lǐ kāi chē dào jī cháng dà gài 45 fēn zhōng.

It is about 45 minutes from here to airport by car.