0

می خواهید به ایران برید؟

2 年前

.سلام. اسم من مارتیه و آمریکاییم

.یه سال پیش ایران رفتم و خیلی ازش خوشم آمد

.با دانشجو های فارسی دیگه می خوام صحبت کنم


!یویدیو از سفرمو ببینید لطفا


Marty

Flag
(703)
$18.95
USD/h
class
英語
globe
美國
time
1 040
預約課程